Javni razpis P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov: Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev

Podjetje Hit Preless d.o.o. je na javnem razpisu »P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije: »Investicija v razvoj večnamenskega prilagodljivega pohištva za hotele in druge oblike nastanitev«.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom
 • povezovanja členov gozdno-lesne verige;
 • povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito
 • ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov);
 • zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem

Glavni cilj/namen operacije je bila izvedba sledečih aktivnosti (nakup osnovnih sredstev):

 1. Linija za robljenje
 2. Odsesovalni sistem
 3. Ogrevalni sistem na preši in lakirnici
 4. Namenska orodja za krivljenje
 5. Programska oprema

Realizirane aktivnosti so bile tudi izvajanje del zaposlenih, ki so bili prijavljeni na operacijo. Dodatno se je zaposlilo tudi dve dodatni osebi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Call for Proposals for Establishing or Upgrading E-Commerce in SMEs in the Period 2019-2022 “E-BUSINESS 2019-2022”: “Upgrading the digitalization of the company’s operations, with an emphasis on achieving growth in foreign markets”

The company Hit Preless d.o.o. has successfully obtained co-financing funds for the project “Upgrading the digitalization of the company’s operations, with an emphasis on achieving growth in foreign markets” in the public tender for “Public Call for the Establishment or Upgrading of Electronic Commerce in SMEs in the Period 2019-2022” E-BUSINESS 2019-2022.

The objective of the invitation to tender from the perspective of the Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy is to improve the opportunities for SMEs to enter or expand their business to foreign markets by establishing or upgrading e-commerce and thus increasing their international competitiveness.

The purpose of the Call for Proposals is to co-finance eligible costs of setting up or upgrading e-commerce to support SMEs that can easily enter global value chains and new markets by adopting e-commerce, enhance the international competitiveness of their business, improve and accelerate interaction with business partners abroad, send and collect information more efficiently and improve relationships throughout the supply chain.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. Link to the EKP website in Slovenia: www.eu-skladi.si